BLUE PRINT (UT 1 / PT 1 / EV 1)  2022-23 
Class Blue Print
I Class I
IIClass II
IIIClass III
IVClass IV
VClass V
VIClass VI
VIIClass VII
VIIIClass VIII
IXClass IX
XClass X
XIClass XI
XIIClass XII